[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเข้าเรียนเด็ก 3 ขวบ (Information System for 3-Year-Olds) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 676 / )
การเข้าเรียนปีการศึกษา2561
  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  157  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    0  โรง
รายการ จำนวน ร้อยละ
  นักเรียนใน ทร.14
2,051
-
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
463
22.57
  เข้าเรียนสังกัด สช.
182
8.87
  เข้าเรียนสังกัด อปท.
372
18.14
  เข้าเรียนสังกัด กศ.
0
0.00
  เข้าเรียนสังกัด ตชด.
0
0.00
  อื่นๆ
21
1.02
  จำนวนเด็กเข้าเรียน 1,038 50.61
  เด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 1,013 49.39
สารสนเทศการเข้าเรียนเด็ก 3 ขวบ (Information System for 3-Year-Olds)
เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2